Napsali jsme MČ Křeslice

01.03.2022

Abychom v našem Spolku za ochranu Křeslic někomu zbytečně nekřivdili, položili jsme z využitím zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (termín odpovědi ze zákona je 15 dní) následující otázky MČ Praha - Křeslice jako orgánu veřejné moci:

1) Kdy, jakou žalobou, příp. žalobami, a u jakého soudu brojila MČ Praha - Křeslice proti zde uvedené plánované výstavbě obchodní společností ČEPS a.s., vedené v řízení pod číslem V 415/495 počínaje územním řízením od roku 2005 do roku 2022.

2) Jaký rozsudek nebo usnesení - přesné znění - bylo příslušným soudem k výše uvedenému dotazu v bodě 1) vydáno?

3) Jakou žalobou, příp. žalobami a u jakého soudu brojila MČ Praha -Křeslice proti Stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného MŽP ČR dne 10.8.2014 pod čj.49741/ENV/14?

4) Jaké oponentní posudky k jednotlivým přílohám uvedených ve Stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného MŽP ČR dne 10.8.2014 pod čj.49741/ENV/14?nechala zpracovat MČ Praha - Křeslice a jak tyto oponentní posudky dále využila. Uvádíme následně:

  • Předkladatel ČEPS a.s. - PŘÍLOHA č.5 - Posouzení vedení typu DONAU z hlediska požadavků Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., autorem je E G U - HV Laboratory a.s.; ČEPS Invest a.s. : Jaký oponentní posudek nechala MČ Křeslice zpracovat k této příloze a jaké následné kroky učinila?

  • Předkladatel ČEPS a.s., PŘÍLOHA č.6 Posouzení vlivů na veřejné zdraví - autorem je RNDr. Jiří Kos : Jaký oponentní posudek nechala MČ Křeslice zpracovat k této příloze a jaké následné kroky učinila?

  • Předkladatel ČEPS a.s. - PŘÍLOHA č.8 Hodnocení vlivů záměru na krajinný ráz - autorem je Mgr. Stanislav Mudra: Jaký oponentní posudek nechala MČ Křeslice zpracovat k této příloze a jaké následné kroky učinila?

5) Kdy a jakou právní formou prověřovala MČ Praha - Křeslice Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného MŽP ČR ke stavebnímu povolení ze dne 06.05.2009 pod č.j. OV/2007/000601/Do-roz ?

6) Jakou žalobou se bránila MČ Praha - Křeslic proti prodloužení platnosti stavebního povolení ze dne 3.3.2014, spis. zn. MPO 36581/2013/31130?

6) Jaké stanovisko zaujala MČ Praha - Křeslice k závěrům Hygienické stanice hl.m.Prahy ke společnému územnímu a stavebnímu řízení obsaženém v závazném stanovisku č.j. HSHMP 45153/2019/Her ze dne 23.10.2019? Brojila MČ Praha - Křeslice právní formou proti tomuto stanovisku? Pokud ano, s jakým výsledkem?

7) V souvislosti s otázkami 1 až 5) žádáme, aby nám bylo sděleno, zda se na realizaci kroků MČ Praha - Křeslice podílela s MČ Křeslice smluvně zavázaná advokátní kancelář, pokud ano, jaká advokátní kancelář to byla, ve kterých případech poskytovala advokátní služby a s jakým dosaženým výsledkem?

8) Jaké celkové výdaje na právní zastoupení zaplatila MČ Praha Křeslice v letech 2014 až 2022 a jakým advokátům nebo advokátním kancelářím?

Odesláno datovou schránkou Spolku za ochranu Křeslic dne 28.2.2022.

rm