Zelené Křeslice a zase ty prázdné a falešné sliby.....

06.05.2022

Dohledáno:

7. Stanovisko k žádosti o změnu ÚP

Dne 11.6.2018 požádal vlastník pozemků "bývalé farmy u Dendrologické zahrady" prostřednictvím zástupce o stanovisko MČ ke změně územního plánu na tyto pozemky. Dnes se jedná o pozemky dle územního plánu určené VN-C tj. pro umístění zařízení služeb a výroby všeho druhu, včetně skladů a skladovacích ploch, která nesmí svými vlivy narušovat provoz a užívání staveb a zařízení ve svém okolí a zhoršovat životní prostředí nad přípustnou míru. Vlastník pozemků navrhuje změnu ÚP na OB-C tj. území sloužící pro bydlení. Při předběžných rozhovorech o této změně ÚP se vlastník pozemků zavázal, pokud bude změna ÚP schválena, že na těchto pozemcích postaví pouze RD k dalšímu prodeji a pro MČ zdarma postaví a předá do majetku budovu mateřské školy včetně zahrady a tzv. společenský dům, ve kterém bude zřízen prostor např. pro služebnu Městské policie, místnosti pro potřeby ÚMČ, kroužky pro děti, místnosti pro SDH atd.

Zastupitelstvo MČ Praha - Křeslice souhlasí s návrhem na změnu ÚP na pozemcích parc. č.290/3, 290/4, 290/5, 290/6, 279/8, 273/10, 281/1, 281/4, 282, 283/2, 280, 273/13, 273/14, 283/1, 289, 288/18, 288/17, 288/15, 288/16, 288/1, 288/3, 286, 285/1, 288/10, 288/4, 288/8, 288/5, 303/1, 288/9, 288/2, 273/15, 290/13, 290/12 a 290/11 z VN-C na OB-C.

Hlasování: pro 7 proti 0 zdržel se 0  = PŘIJATO


Náš Spolek za ochranu Křeslic, resp. jeho širší výbor, se na podnět našeho člena spolku výše uvedeným  problémem zabýval s těmito závěry:

1) Ústní slib "na budovu mateřské školy včetně zahrady a tzv. společenský dům, ve kterém bude zřízen prostor, např. pro služebnu Městské policie, místnosti pro potřeby ÚMČ, kroužky pro děti, místnosti pro SDH atd.", byl podle dosavadních informací údajně přednesen pouze před jednou osobou, která dnes pracuje kdesi na Úřadu MČ Praha 11 a pravděpodobnost, že by tato osoba osvědčila před soudem ústní slib stavebníka nevidí náš spolek za reálný.

2) Plánovaných cca 60 rodinných domů představuje pravděpodobnost dopravního zatížení cca 100 vozidel denně, které z Křeslic musí odjet a vrátit se zpět. Náš spolek nemá žádné informace, jakým způsobem má být tato situace řešena, tedy kudy tyto dopravní proudy povedou a za jakých podmínek.

3) Náš spolek nemá žádné informace o tom, jak bude řešena celá infrastruktura této lokality a dosavadní zjištění ukazují na zatím neprůhledného a nedohledatelného vlastníka.

Výbor Spolku za ochranu Křeslic tedy stál před těmito otázkami:

A) Zda je vůbec činností spolku suplovat činnost MČ Křeslice a vytvářet jakousi "dozorčí radu" zastupitelstvu a vedení MČ Křeslice. Výbor je názoru, že nikoliv.

B) Zda se pokusit zjistit vlastníka pozemku a jeho developera a vstoupit do jednání s cílem dosáhnout kompenzace vzhledem ke slibům, které nebyly uzavřeny v písemné podobě a ani nebyly zřejmě předneseny před členy zastupitelstva. Výbor je názoru, že nikoliv. Výbor nemá aktivní legitimaci případný spor se stavebníkem řešit soudní žalobou.

B) Zda se obrátit a pokusit se pomocí odpovědných orgánů zajistit, aby součástí již nepochybně připravované výstavby byly stanovené podmínky pro dopravní obslužnost tak, aby nebyly Křeslice doslova zaplaveny novými automobily, a aby příjezdové a odjezdové komunikace plnily funkci zklidňující provoz. Možnosti dalšího parkování v této části Křeslic by měly být podmíněny pravidly pro obytné zóny, kde smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/hod. Přitom musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo. Stání je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště. viz  (§ 39 odst.5 zákona č. 361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů). Výbor je názoru, že nikoliv.

Současný výbor spolku se tímto problémem tzv. Zelenými Křeslicemi zaobírat nebude a ponechá řešení ve věci kompetentní a personálně zajištěné MČ Praha Křeslice a příp. dalším občanům, jejichž zájmem bude do věci samé vstoupit. (Pozn. Nemůžeme donekonečna bojovat proti nějakým slibům a představám a  mít za to neplacený pracovní úvazek na 20 hodin denně).