Vážený pane ministře,

06.09.2022

Spolek za ochranu Křeslic a jeho členové jsou si vědomi, že současná doba vyžaduje věnovat zásadní pozornost růstu cen energií, a náš problém, se kterým se na Vás obracíme je vedle této záležitosti na první pohled marginální. Navíc kauzu, námi níže uvedenou, jste tzv. zdědil v rámci převzetí úřadu ministra průmyslu a obchodu ČR, a to nepřímo, jen ve vztahu, že toto ministerstvo vykonává 100% práv akcionáře pro obchodní společnost ČEPS a.s., a navíc je ve věci samé stavebním úřadem.

Obrátili jsme se na vás, Vážený pane ministře, protože akcionář má právo, ale i povinnost, hovořit do toho, co obchodní společnost plánuje a činí. Proto zde musíme připomenout, že projekt má stát přes čtyři miliardy korun celkem, takže ve skutečnosti se o takovou marginálii nejedná.

Asi budete souhlasit, že pokud bude pokračovat dosavadní negativní vývoj, že by hnutí STAN rychle dopadlo jako kdysi Unie svobody, či Věci veřejné. Už dnes se hnutí STAN v očích voličů propadá. Je třeba zdůraznit, že nelze občany ignorovat. Obracíme se tedy na toho, kdo úřad ministra MPO ČR aktuálně zastává, a má tudíž nástroje k napravení protiprávního stavu, o němž je náš spolek při pohledu na existující zjištění přesvědčen.

Extrémní výstavba ke škodě občanů

Dovolte, vážený pane ministře, předestřít problém: Jde o plán výstavby extrémně vysokých stožárů VN a VVN, velikosti Petřínské věže v pražských rezidenčních čtvrtích. Tuto výstavbu naplánovali společně stavebníci ČEPS a.s. (obchodní společnost ve Vaší působnosti) a PRE distribuce (v působnosti hl.m.Prahy). A je tomu drahně let.

Jak již řekla radní, JUDr. Kordová - Marvanová, na veřejném setkání s našimi občany v Křeslicích: "Není možné, aby pražské organizace programově škodily Pražanům". Ale to platí i pro státem ovládaný ČEPS a.s. Z toho vyplývá, že kritika ve společnosti stoupá, a i náš problém je, dle našeho názoru, příliš vážnou věcí, aby se na MPO ČR neřešil.

Dosavadní informace

Již jsme podrobně o věci samé informovali, s žádostí o pomoc, Vašeho předsedu hnutí STAN a úřadujícího ministra vnitra ČR, mgr. V. Rakušana, a to dne: 16. února 2022. (viz. Příloha).Neobdrželi jsme žádnou odpověď. Pokud pan Rakušan, předseda STAN a ministr vnitra ČR, říká, cit: "Všem lidem dlužíme omluvu. Zklamali jsme jejich důvěru", pak to, zatím, v případě kauzy výstavby extrémně vysokých stožárů do rezidenčních pražských čtvrtí stále platí.

Další dopisy s popisem, dle našich zjištění doslova kriminálních záměrů, byly odeslány evropským institucím, radním hl.m.Prahy, politikům Prahy 11, atd. Pražskému vedení byla dokonce zaslána petice občanů. Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny stanovuje povinnost státu (!), při ochraně přírody a krajiny, péči o vzhled a přístupnost krajiny. A plánované vysoké stožáry určitě v souladu s tímto zákonem nejsou.

Jistě nikoho nepřekvapí, že se občané v Křeslicích brání zvůli a ničení životního prostředí, stejně jako se brání snížení hodnoty svých nemovitostí. Navíc ty "památníky" zpupnosti a bezohlednosti by v Křeslicích čněly do výšky desítek metrů (60m), viditelné na desítky kilometrů. A to mnoho let. Proto se o to více budeme ptát orgánů činných v trestním řízení na to, jak kdo ve věci samé dosud postupoval. Zjevnou nesmyslnost plánované výstavby nikdo nikam pod pomyslný koberec neukryje.

Trestní oznámení podána

Ve věci samé náš Spolek za ochranu Křeslic, ve spolupráci s Městskou částí Praha - Křeslice, podal již několik trestních oznámení se zjištěnými důkazy. Přezkum námi kritizované kauzy je proto více než žádoucí všude tam, kde je pravomoc zákonem dána. K tomu jenom poznámku, že systém EIA, tak jak je MŽP ČR umožňuje provádět, představuje naprostý nonsens. Budeme toto tvrzení prokazovat a obhajovat.

Řízení na odboru stavebního úřadu MPO ČR - Čj: MPO 9382/2022

Z úřední povinnosti je zahájeno řízení na odboru stavebního úřadu MPO ČR na základě žádosti uvedených stavebníků, ČEPS a.s. a PRE distribuce a.s. V případě vydání stavebního povolení od MPO ČR pro uváděné stavebníky, (doufáme, že tento stav nenastane), jsou již připraveny subjekty s podáním žaloby, včetně našeho spolku, a všechny zjištěné skutečnosti nakonec před soudem dojdou veřejného projednání. Ano, je možné se vysmívat stovkám občanů Křeslic "ať si podávají žaloby", nebo spílat úřadujícímu starostovi Křeslic Tomáši Párysovi na jednání úředníků za MPO ČR, že "brzdí žádoucí výstavbu." Tento postup pokládáme v demokracii za nepřijatelný, stejně jako údajný záměr MPO ČR koncem tohoto měsíce neobeslat přímo vlastníky sousedních pozemků s výzvou na zaslání námitek a výhrad. To by se rovnalo procedurálnímu pochybení.

Postup stavebníků pokládáme za nepřijatelný

Vážený pane ministře, nelze hledět nečinně na to, jak se plánuje škodit (!!) vlastním lidem jen proto, aby stavebníci ČEPS a.s. a PRE distribuce a.s. měli větší zisk, a přitom budou poškozovat životní prostředí, znehodnocovat majetky.... Stavebníci zde uvedení argumentují "veřejným zájmem", který nezpochybňujeme, ale jeho navrhované provedení v žádném veřejném zájmu není. Posilování energetické sítě je nepochybně veřejným zájmem, ale jde o to, jak se provede. A to je to, na co poukazujeme. A skutečnost, že monopolní a dominantní postavení stavebníků je pod politickou kontrolou svědčí o tom, že to není zisk, který by měl být jediným a hlavním cílem těchto obchodních společností.

Nám nejde o žádné nulové řešení (!), to by bylo i proti zájmu nás i ostatních občanů. Ale existuje řešení vhodnější, šetrnější a přijatelnější. Ale zdá se, že na vhodné řešení někdo úmyslně neslyší. Politická kontrola ČEPS a.s. a PRE a.s., resp. PRE distribuce a.s., byla vytvořena právě proto, aby nedocházelo u dominantního nebo monopolního postavení těchto subjektů k zneužití a k jedinému jejich zájmu a to o zisk. Takové "ziskové" uspořádání není a nemohlo být záměrem politiků, zákonodárců a občanů.

Zneužití monopolního postavení vůči vlastním občanům nemůže žádná vláda dlouhodobě ustát

Budeme velmi snadno prokazovat, že postup řady institucí a jejich zaměstnanců byl protiprávní, a až podivně výhodný pro zde výše jmenované stavebníky. Jde o jednání zcela v rozporu s platnými zákony, dobrými mravy a veřejným pořádkem. Naši členové a občané Křeslic jsou proto dosavadním postupem státu resp. MPO ČR velmi rozhořčeni. Dobře ví, že kdo škůdci vědomě nebrání, stává se spolupachatelem.


Závěrem

Píšeme Vám, vážený pane ministře, proto, že žádáme nejen nápravu a změnu nevhodných plánů, ale především žádáme dodržování platných zákonů a dodržování pravidel zakotvených v zásadách veřejného pořádku, dobrých mravů a v Pražských stavebních předpisech. (PRE distribuce a.s. má tímto předpisem uloženou povinnost svá vedení na území Prahy ukládat do zemních kolektorů). Pokládáme za zbytečné obracet se na soudy jen proto, aby si kdosi v dresu ČEPS a.s., či PRE distribuce a.s. přišel na lepší peníze a výhody, když této politice můžete Vy osobně udělat přítrž.

Vážený pane ministře, uvedli jsme zde nevybíravé prostředky stavebníků, kteří na Vámi řízeném ministerstvu žádají pro své konání souhlasné stanovisko. Uvítáme, vážený pane ministře, když Váš přístup k naší věci ukáže, že pochybnépraktiky zde uváděných stavebníků nebudou mít Vaši podporu. Je tedy jen na Vás, jaký postup zvolíte a jak k danému problému přistoupíte. Pro začátek doporučujeme, aby si stavební úřad MPO ČR vyžádal urbanistické posouzení dané lokality (dávno jej stavebníci měli v novém řízení předložit) a vyčkal výsledků šetření OČTŘ.

A mimochodem: Tento záměr stavebníků byl zahájen v roce 2001 (sic!) a za 21 let se ukázalo, že stavebníci byli značně laxní. Dávno (téměř před čtvrt stoletím) mohlo být vhodné řešení použito. Je jistěže doložitelné, že kabel stejného průměru položený do zemního koridoru nepochybně vede stejně tak dobře el. energii jako ten, co by měl viset na stožáru. A zvolené, údajně lepší, ekonomické řešení stavebníci nikdy ničím nedoložili. Stejně tak nikdy nedoložili urbanistický posudek (protože žádný odborník by se pod kladný posudek nikdy nepodepsal?). Odpovědnost z jejich konání rozhodně nečiší. A v neposlední řadě: Ukažte nám pane ministře jedno jediné podobné město v EU, kde ve vilové čtvrti stojí takové ohyzdné stožáry. Jedno jediné..!

Přeji Vám, abyste se rozhodl správně

Za Spolek za ochranu Křeslic

Mgr. Ing. Rudolf Mládek LLM, MIM v.r.

Předseda Spolku