NAŠE URGENCE NA MŽP ČR

20.04.2022

Z dopisu vyjímáme:

Vážená paní ministryně,

Očekávali jsme jednoduché rozhodnutí, a to kladné nebo záporné, a informaci o něm. Ani ve lhůtě 90 dní ale žádný z Vašich podřízených, zaměstnanců MŽP ČR, na adresu našeho spolku nic neposlal.

Dovolujeme si v této souvislosti připomenout aplikaci čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod o právu na projednání věci bez zbytečných průtahů. Ústavní soud ČR přitom opakovaně konstatoval, že čl. 38 odst. 2 Listiny se uplatní i na případy správních řízení [viz např. nález sp. zn. II. ÚS 173/01 ze dne 7.1.2004 (N 2/32 SbNU 9)]. Ve vztahu k právu na přiměřenou délku řízení dospěl k závěru, že toto právo je porušeno, dochází-li u správního úřadu k nedůvodným průtahům v řízení [viz např. nález sp. zn. III. ÚS 696/02 ze dne 13.11.2003 (N 133/31 SbNU 189)].

Pokládáme, Vážená paní ministryně, za neuctivé k mnoha desítkám členů našeho spolku, že Vaši úředníci nejenže nedodržují správní řád a ignorují nálezy soudní moci, ale nejsou ani loajální vůči Vaší osobě a touto nečinností Vaše postavení ministryně znevažují. 

Uvítáme, Vážená paní ministryně, zjednání nápravy ve věci samé s tím, že skutečně velmi doporučujeme přezkum závazného stanoviska EIA vydaného MŽP ČR v Praze dne 10.8.2014 č.j.: 49741/ENV/14 zahájit, protože námi zjištěné pochybnosti přesahují rámec civilního práva.


Uvidíme, zda státní úředníci, kteří mají pracovat za peníze občanů právě pro občany budou nás i nadále  "pěkně po putinovsku" ignorovat.