Magistrát Prahy nám kvůli ohyzdným stožárům píše první dopis

29.12.2021

První z námi oslovených odborů se vyjádřil, byť s žádnou pomocí nepřispěchal. Budeme se muset obrátit na další útvary pražského magistrátu, protože plánovaný "experimentální" projekt V 415/495 je nonsens nebývalého rozsahu.  Z dopisu magistrátu níže vyjímáme:


Dopis ze dne 30.11.2021

Rozhodnutím č. j. MHMP 302717/2017 ze dne 11. 4. 2017 pak OCP MHMP vydal v souvislosti se zamýšlenou realizací předmětného záměru výjimku ze základních ochranných podmínek přírodní památky Hrnčířské louky a výjimku ze zákazů stanovených ust. § 49 a § 50 zákona o ochraně přírody a krajiny v rámci základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. V udělených souhlasech a výjimkách OCP MHMP důsledně stanovil podmínky realizace záměru, které mají minimalizovat negativní vlivy záměru na námi chráněné zájmy a případně tyto vlivy i vhodným způsobem kompenzovat. Se všemi vydanými dokumenty je samozřejmě možné se seznámit na základě žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

OCP MHMP s Vámi souhlasí v tom směru, že záměr V415/495 - zaústění Chodov představuje velmi výrazný prvek v území a jistě ovlivní i urbanismus dotčených lokalit.

rm.