Pracujeme a píšeme: Výňatek z dopisu na ERÚ

11.01.2022

V souladu s § 17 , odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb.o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích se u písmena i) stanovuje, že ERÚ schvaluje desetiletý plán rozvoje přenosové soustavy a desetiletý plán rozvoje přepravní soustavy.

Obracím se tedy na Vás, vážený pane řediteli, zda by mě a našemu Spolku za ochranu Křeslic Vámi řízený útvar (nebo jiný orģán ERÚ, pokud naše žádost není správně směřována) poskytl údaje, kdy a kdo v ERÚ schválil v rámci záměru "V415 Čechy Střed - Chodov - zdvojení stávajícího vedení 400kV" s tím, že zdvojení se provede výstavbou novýchnosných stožárů velikosti téměř Petřínské rozhledny a to iv rezidenční oblasti MČ Praha - Křeslice. Výstavba stožárů má vést v bezprostřední blízkosti vilových domů a je vysoce pravděpodobné, že nové širší ochranné pásmo zasáhne do soukromých pozemků s následky dle zákona č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění. Navíc v situaci, kdy se ukazuje, že trasa V451/495 mohla být vedena podél dálnice D1 nebo v jiné výrazně vhodnější trase. Pro pořádek doplňujeme, pro Vaši informaci, že trasa byla pro oblast Průhonice a Újezd upravena, ačkoliv zde nebyly dopady tak devastační, jakými se stanou v případě realizace pro oblast MČ Praha - Křeslice. Této diskriminaci už vůbec nerozumíme.