Píšeme radním - nechceme stožáry VN a VVN v Křeslicích

02.09.2022

Prostřednictví radní, paní JUDr. Hany Kordové - Marvanové předkládáme Radě hl.m.Prahy žádost: (výňatek)

K řízení vedenému Ministerstvem průmyslu a obchodu, č.j. MPO 640 820/2021 o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu "V415/495 - zaústění vedení"

Věc: Žádost o vydání nesouhlasného závazného stanoviska hlavního města Prahy pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu "V415/495 - zaústění vedení"

...... Dále pak ustanovení § 83 odst. 1 Pražských stavebních předpisů stanovuje, že z ustanovení § 18 odst. 2 Pražských stavebních předpisů může být v odůvodněných případech udělena výjimka, přičemž výjimka může být udělena toliko věcně a místně příslušným stavebním úřadem. Stavebníkovi sice byla taková výjimka udělena dne 27. 8. 2020, avšak byla mu udělena Úřadem Městské části Praha 11. Je však nutné připomenout, že od 1. 1. 2013 je věcně a místně příslušným stavebním úřadem Ministerstvo průmyslu a obchodu, a tudíž rozhodnutí o povolení výjimky z ustanovení § 18 odst. 2 Pražských stavebních předpisů vydané dne 27. 8. 2020 úřadem Městské části Praha 11 je rozhodnutím neplatným, neboť takové rozhodnutí bylo vydáno nepříslušných správním orgánem, v důsledku čehož je takové rozhodnutí tzv. paaktem, respektive nulitním správním aktem. S ohledem na uvedené si pak dovolujeme uvést, že Stavebníci nedisponují platným a účinným rozhodnutím o udělení výjimky z ustanovení § 18 odst. 2 Pražských stavebních předpisů, a proto by výstavba stožárů vysokého a velmi vysokého napětí byla v zásadním rozporu se zněním Pražských stavebních předpisů.

Stavba má být realizována ve vilové čtvrti městské části Praha 10 - Křeslice, dovolujeme si tvrdit, že by tato čtvrť byla Stavbou zcela zásadním způsobem dehonestována, když by poškozovala okolní životní prostředí a znehodnocovala majetky místních obyvatel. Je však rovněž nezbytné přihlédnout i k hledisku estetickému, neboť extrémně vysoké stožáry vysokého a velmi vysokého napětí se do prostředí vilové čtvrti rozhodně nehodí, v důsledku čehož by realizace Stavby nepochybně porušovala uvedenou zásadou Pražských stavebních předpisů.

Pro úplnost si dovolujeme uvést, že nám není známa jediná metropole v rámci Evropské unie, v níž by v klidné oblasti, ve vilové čtvrti, byly v současné době vystaveny stožáry vysokého napěti a velmi vysokého napětí, a to až do výšky několika desítek metrů.

Závěrem si pak dovolujeme odkázat na další z hlavní zásad Pražských stavebních předpisů, dle které pouze město s jasně nastavenými pravidly svého rozvoje může zajistit předvídatelné a kvalitní prostředí pro své obyvatele. V případě, kdy by Rada hlavního města Prahy vyslovila souhlasné stanovisko pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu "V415/495 - zaústění vedení", v plném rozsahu by tak uvedenou zásadu Pražských stavebních předpisů popřela.

S ohledem na vše výše uvedené Vás tímto žádáme, abyste jste v souladu s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon vydali negativní závazné stanovisko pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu "V415/495 - zaústění vedení".

S úctou


Spolek za ochranu Křeslic

Mgr. Ing. Rudolf Mládek LLM, MIM, předseda spolku