Ombudsman odpovídá

13.05.2022

Odpověď JUDr. Křečka jsme postoupili našemu advokátovi, a protože je mnohastránková, tak jen vyjímáme text, který potvrzuje naši přípravu na žalobu po vydání stavebního povolení MPO ČR.

Ačkoliv podkladové stanovisko není správním rozhodnutím, nutno vzhledem k platné právní úpravě na jeho obsah klást obdobné požadavky jako na správní rozhodnutí, ať už jde o jeho přesvědčivost, či řádné vypořádání všech relevantních okolností. ( Naše pozn. Jde o EIA a jsme téhož názoru). Platí také, že výsledná správní úvaha dotčeného orgánu státní správy (v podobě promítnuté do stanoviska, ať už souhlasného, či nesouhlasného) musí být řádně odůvodněna, logická a musí mít oporu v provedeném dokazování, tak aby obstála i v případném správním či soudním přezkumu. V tomto ohledu je tedy zapotřebí vždy dohlédnout na adekvátní naplnění všech těchto požadavků. Absence řádné správní úvahy ve spojitosti s vydaným závazným stanoviskem, resp. správním rozhodnutím, do něhož se závazné stanovisko promítá, by byla důvodem pro využití v úvahu přicházejících opravných instrumentů dle správního řádu.

Protože závazné stanovisko samo o sobě přímo nezakládá práva a povinnosti, nepočítá právní úprava s možností samostatně se proti němu odvolat. Určitý prostor pro jeho posouzení a přezkoumání ze strany nadřízeného správního orgánu nicméně zakládá režim § 149 odst. 7 správního řádu (přezkum v rámci odvolacího řízení s potvrzením či změnou závazného stanoviska), resp. režim přezkumného řízení ve smyslu § 149 odst. 8 správního řádu (přezkumné řízení s eventuálním zrušením či změnou závazného stanoviska). Je-li totiž podáno odvolání proti následnému navazujícímu rozhodnutí stavebního úřadu (společné povolení), kterým je přitom napadána zákonnost podkladového závazného stanoviska, může je zrušit nebo změnit nadřízený správní orgán úřadu příslušného k vydání závazného stanoviska právě postupem ve smyslu § 149 odst. 7 správního řádu. Neučiní-li tak nadřízený správní orgán, zachována je pro účastníka i možnost soudního přezkumu, a to v rámci napadení konečného rozhodnutí správních orgánů na úseku stavebního řádu [podmínkou pro uplatnění žaloby ke správnímu soudu je využití opravných prostředků, jež se nabízí ve smyslu správního řádu, tj. uplatnění odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu - viz § 68 písm. a) soudního řádu správního].