MŽP ČR hledá berličky a čas.... moc jim to nepomůže

03.03.2022

Ministerstvo životního prostředí (dále jen "ministerstvo") obdrželo dne 13. února 2022 Vaši žádost o informace podanou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 106/1999 Sb."). V žádosti požadujete konkrétně následující informace:

  1. Předkladatel ČEPSa.s.-PŘÍLOHAč.5-Posouzení vedení typu DONAU hlediska požadavků Nařízení vlády č. 1/2008 Sb. autorem je E G U - HV Laboratory a.s.; ČEPS Invest a.s.: Která a to jmenovitě úřednice, či úředník nebo skupina odpovědných zaměstnanců MŽP ČR schválila tuto přílohu, jako vyhovující v souladu se zákonem a dalšími předpisy stanovených pro udělení EIA a ve kterém veřejném dokumentu naleznu důvody, které MŽP ČR shledalo jako podstatné ke schválení včetně oponentních posudků potvrzujících správnost závěrů posudku předložených žadatelem ČEPS a.s.,

  2. 2. Předkladatel ČEPS a.s. PŘÍLOHA č. 6 Posouzení vlivů na veřejné zdraví - autorem je RNDr. Jiří Kos: Která a to jmenovitě úřednice, či úředník nebo skupina odpovědných zaměstnanců MŽP ČR schválila tuto přílohu, jako vyhovující v souladu se zákonem a dalšími předpisy stanovených pro udělení EIA a ve kterém veřejném dokumentu naleznu důvody, které MŽP ČR shledalo jako podstatné ke schválení.

  3. Předkladatel ČEPS a.s. - PŘÍLOHA č. 8 Hodnocení vlivů záměru na krajinný ráz - autorem je Mgr. Stanislav Mudra: Která a to jmenovitě úřednice, či úředník nebo skupina odpovědných zaměstnanců MŽP ČR schválila tuto přílohu, jako vyhovující v souladu se zákonem a dalšími předpisy stanovených pro udělení EIA a ve kterém veřejném dokumentu naleznu důvody, které MŽP ČR shledalo jako podstatné ke schválení.

  4. 3.Která,a to jmenovitě úřednice,či úředník nebo skupina odpovědných zaměstnanců MŽP ČR schválila, že předkladatel ČEPS a.s. nemusel doložit urbanistické posouzení schválené jiným orgánem veřejné správy dle ustanovení v § 19 stavebního zákona podle v té době platného a účinného při předložení žádosti do posuzovacího procesu na MŽP ČR.

Ministerstvo posoudilo na základě § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. Vaši žádost podle obsahu jako žádost podle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 123/1998 Sb."), a to ve smyslu ustanovení § 2 písm. a) bodu 5 tohoto zákona. Na základě výše uvedeného bude Vaše žádost vyřízena v zákonné lhůtě do 30 dnů od obdržení. 

Pozn. přepis z pdf..