Museli jsme podat stížnost Magistrátu

07.04.2022

To je hodně nemilé, když si náš Spolek za ochranu Křeslic musí stěžovat na Magistrátu hl.m.Prahy na to, že ani za měsíc (zákonná lhůta je 14 dní) jsme nedostali podle platného zákona odpovědi na naše dotazy. To už tu zas chvilku budeme jako v nějaké sousedské válce a to je hodně trapný výstup od MČ Křeslice.  Jsme snad soused sousedu nějakým nepřítelem?

A na co se to ptáme? Zde to je:

Žádáme o sdělení:

1) Kdy, jakou žalobou, příp. žalobami, a u jakého soudu brojila MČ Praha - Křeslice proti zde uvedené plánované výstavbě obchodní společností ČEPS a.s., vedené v řízení pod číslem V 415/495 počínaje územním řízením od roku 2005 do roku 2022.

2) Jaký rozsudek nebo usnesení - přesné znění - bylo příslušným soudem k výše uvedenému dotazu v bodě 1) vydáno?

3) Jakou žalobou, příp. žalobami a u jakého soudu brojila MČ Praha -Křeslice proti Stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného MŽP ČR dne 10.8.2014 pod čj.49741/ENV/14?

4) Jaké oponentní posudky k jednotlivým přílohám uvedených ve Stanovisku k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného MŽP ČR dne 10.8.2014 pod čj.49741/ENV/14? nechala zpracovat MČ Praha - Křeslice a jak tyto oponentní posudky dále využila. Uvádíme následně:

  • Předkladatel ČEPS a.s. - PŘÍLOHA č.5 - Posouzení vedení typu DONAU z hlediska požadavků Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., autorem je E G U - HV Laboratory a.s.; ČEPS Invest a.s. : Jaký oponentní posudek nechala MČ Křeslice zpracovat k této příloze a jaké následné kroky učinila?

  • Předkladatel ČEPS a.s., PŘÍLOHA č.6 Posouzení vlivů na veřejné zdraví - autorem je RNDr. Jiří Kos : Jaký oponentní posudek nechala MČ Křeslice zpracovat k této příloze a jaké následné kroky učinila?

  • Předkladatel ČEPS a.s. - PŘÍLOHA č.8 Hodnocení vlivů záměru na krajinný ráz - autorem je Mgr. Stanislav Mudra: Jaký oponentní posudek nechala MČ Křeslice zpracovat k této příloze a jaké následné kroky učinila?

5) Kdy a jakou právní formou prověřovala MČ Praha - Křeslice Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného MŽP ČR ke stavebnímu povolení ze dne 06.05.2009 pod č.j. OV/2007/000601/Do-roz ?

6) Jakou žalobou se bránila MČ Praha - Křeslic proti prodloužení platnosti stavebního povolení ze dne 3.3.2014, spis. zn. MPO 36581/2013/31130?

6) Jaké stanovisko zaujala MČ Praha - Křeslice k závěrům Hygienické stanice hl.m.Prahy ke společnému územnímu a stavebnímu řízení obsaženém v závazném stanovisku č.j. HSHMP 45153/2019/Her ze dne 23.10.2019? Brojila MČ Praha - Křeslice právní formou proti tomuto stanovisku? Pokud ano, s jakým výsledkem?

7) V souvislosti s otázkami 1 až 5) žádáme, aby nám bylo sděleno, zda se na realizaci kroků MČ Praha - Křeslice podílela s MČ Křeslice smluvně zavázaná advokátní kancelář, pokud ano, jaká advokátní kancelář to byla, ve kterých případech poskytovala advokátní služby a s jakým dosaženým výsledkem?

8) Jaké celkové výdaje na právní zastoupení zaplatila MČ Praha Křeslice v letech 2014 až 2022 a jakým advokátům nebo advokátním kancelářím?


MČ Křeslic se nakonec odpovědím nevyhne, jenom to bude trvat déle. A může to vést i k nepříjemným pokutám.

ALE TAKHLE SI TU PRÁCI NA MČ PŘEDSTAVUJE KDO?