MČ Křeslice v minulých letech snad neexistovala?

31.01.2022

Milí sousedé, členové spolků a přátelé.  Dovolte mi menší exkurzi do minulosti. Konkrétně jde o Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy. Všichni víme, že se jedná o zásadní dokument, který určuje druh a povahu staveb pro dané území. Zastupitelstvo HMP (dále ZHMP) vydává aktualizace Zásad územního rozvoje, mnohé se týkají i nás. Jedná se o Aktualizaci č.3, reprezentovanou Opatřením obecné povahy č.60/2019, vyvěšeným dne 14.5.2019. Jedná se o stavbu technické infrastruktury (elektrické vedení), kde se rozhodlo mimo jiné o řešení stožárů v Křeslicích. Opatření nabylo účinnosti 29.5.2019 a proti tomu již nelze podat opravný prostředek.

Celý proces pořízení Aktualizace č. 3 ZÚR hl. m. Prahy byl zahájen ZHMP č. 25/22 už dne 30.3.2017 na základě návrhu oprávněného investora - ČEPS, a.s., týká se technické infrastruktury (elektrické vedení). V daných lhůtách bylo možno se k Aktualizaci č.3 vyjádřit.

Bohužel, jak vyplývá z dokumentace na portálu hl. m. Prahy, MČ Křeslice se k dané změně nevyjádřila, přesto, že byla obeslanou organizací a měla možnost vyjádřit své stanovisko.

Tedy přesněji, v žádném oficiálním dokumentu hl.m.Praha není zmíněna MČ Křeslice (alespoň nic takového nelze na oficiálních stránkách dohledat, zatímco jiné MČ ano.) Upozorňujeme, že se v Aktualizaci č.3 jednalo již o konkrétní parametry řešení, tedy o sdružené stožáry pro vedeni 400 kV a 110 kV.

Proč se MČ nijak nezapojila do procesu v letech 2017 - 2018? Jiné MČ vstoupily s námitkami, nesouhlasy ap. (viz Příloha odůvodnění č.2., můžete si ověřit).

Tímto Opatřením obecné povahy č. 60/2019 bylo rozhodnuto o umístění stavby a není jasné, proč MČ Křeslice čeká na zahájení Územního řízení, které chce napadnout ve věci kácení stromů? Žádné Územní řízení se konat nebude, je již rozhodnuto, investoři zažádali o stavební povolení. A nesouhlas MČ Křeslice - bod 16 usnesení č. 2019/7/17 k žádosti Elektrotrans a.s. na stavbu V415/495 (známé to stožáry VVN) ze dne 19.9.2019 bylo opravdu s křížkem po funuse. Už k ničemu.

Někdo v Křeslicích mlží anebo neví, která bije. Nechávám na posouzení každého z vás...

Níže uvádím internetový odkaz na celou dokumentaci procesu Aktualizace: 3. Aktualizace Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy (Portál hlavního města Prahy) V dokumentu najdete další odkazy na konkrétní podklady pro rozhodnutí, námitky, vypořádání námitek atd.

Jiří Austrelitz - místopředseda Spolku za ochranu Křeslic


Zdroj: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/odbory/odbor_uzemniho_rozvoje/uzemni_planovani/zasady_uzemniho_rozvoje_hmp/index.html