Když se nic nezmění, lidé v Mátové to, lidově řečeno, odskáčou

13.01.2022

Náš spolek našim spoluobčanům v ulici Mátová u VN roznosil speciální leták. Jsou totiž tou nejohroženější skupinou při výstavbě obludných stožárů ČEPSu.

Z letáku vyjímáme:

Obrátili jsme se v prvním kroku na odbor urbanistiky hl. m.Prahy, kdo ty nechutné stožáry urbanisticky schválil a proč se posouvá ochranné pásmo k domům našich sousedů. Odpověď přišla jen k druhé otázce a úředníci nám sdělili, že cit: " UZR MHMP je však přesvědčen, že řešení zvolené ...je řešením optimálním.." viz sp.zn. S-MHMP 11784/2022 ze dne 7.1.2022, podepsán ředitel Martin Čemus. Kopii můžeme Vašim právním zástupcům poskytnout.

Pro Vaše advokáty doplňujeme, že rozsudek NSS ČR sp.zn. 6 As 405/2020-107 jednoznačně stanovuje, že v rámci AZÚR3 - tedy těch "pověstných" sloupů, je možné podat žalobu, neboť jejich výška a hluk při přípravě záměru V415 Čechy Střed - Chodov - zdvojení stávajícího vedení 400 kV vedoucí i přes Křeslice nebyl správním soudem posouzen, protože žalobce uplatnil tuto námitku pozdě a soud ji musel odmítnout.

Nemáme žádné informace, že by MČ Křeslice protestovala proti stanovisku MŽP ČR ze dne 27. září 2017 č. j. MZP/2017/710/1378, ve kterém ministerstvo dospělo k závěru, že výstavbu nových, dvojnásobně vysokých, stožárů ČEPSu v blízkosti rezidenční čtvrti MČ Praha - Křeslice není nutné posuzovat z hlediska jejich vlivů na životní prostředí. Cože?! Ptáme se my.

Ostatním v Křeslicích tento speciální leták nedistribuujeme, pomoc směřovala ke konkrétním spoluobčanům. Ale to jsme zdaleka neskončili. Informace doplníme, jakmile se věci budou dál vyvíjet.