Kde je zakopaný pes křeslických stožárů? A jak snad na něj...

07.02.2022

Firmy ČEPS as. a PRE a.s. by si samy nikdy a nikde cokoliv  jen tak nepostavily.  Musíte mít řadu razítek, co se tváří jako povolení. EIA vydaná pro záměr V 415/495 - tedy pro ty pověstné stožáry v Křeslicích - má řadu posudků vágních (až směšných) a přesto je platná.

 Náš Spolek za ochranu Křeslic k tomu ale dodává: Podstatou problému je především souhlas hl.m.Prahy, který dali současní politici. Primátor Hřib podepsal obecné opatření obce č. 60/2019 a tím umožnil, aby ČEPS a.s. mohl dokončit přípravu a požádat o stavební povolení. Soudní přezkum Hřibova opatření by proto byl na místě. Zákon umožňoval podat žalobu do jednoho roku. Tato lhůta uplynula v roce 2020. Lze ještě postupovat jinak?

Soudní přezkum opatření obecné povahy je v principu možný a k řízení o zrušení vadného opatření obecné povahy nebo jeho částí je podle soudního správního řádu  příslušný  městský soud v Praze.

Návrh žaloby může podat každý, kdo tvrdí, že byl zkrácen na svých právech.

V případě Křeslic je to doslova nabíledni.

Účastníky řízení jsou pouze navrhovatel a odpůrce, tedy ten kdo napadené opatření obecné povahy vydal. Při hodnocení tvrzené vadnosti aplikuje soud tzv. pětistupňový algoritmus přezkumu opatření obecné povahy, ve kterém postupně hodnotí, zda  daný správní orgán měl pravomoc napadené opatření obecné povahy vydat (to Praha má), zda při jeho vydání nepřekročil meze své zákonem vymezené působnosti (zde nepřekročil), zda byl dodržen správný procesní postup (a už se ptáme, zda jen ten formální nebo i podkladový), zda není v rozporu s hmotným právem (to už vidíme v rozporu se stavebním zákonem téměř jasně) a nakonec, zda je proporcionální (a to není ani náhodou). Tedy zda je taková právní regulace přiměřená, zda tedy umožňuje dosáhnout sledovaný cíl, zda s tímto cílem vůbec souvisí a zda případně nelze sledovaného cíle dosáhnout jinými, mírnějšími prostředky, což v případě Křeslic jednoznačně možné bylo.

Dojde-li soud k závěru, že opatření obecné povahy tímto přezkumem neprošlo, poté je celé (či jen jeho část) zruší, a to ke dni, který v rozsudku určí. Takové rozhodnutí však působí jen ex nunc, tzn. že práva a povinnosti z právních vztahů vzniklých před jeho zrušením zůstanou nedotčena.

Položme si otázky:

Kdo může podat žalobu? Každý, kdo bude realizací stožárů ČEPS a.s. poškozen.

Může Městská část Křeslice poskytnout žalobcům - našim občanům - účelovou dotaci na alespoň částečné pokrytí právních služeb? Může.

Může být podána žaloba, když lhůta jednoho roku dávno uplynula? Zákon zná dvě lhůty: 

Subjektivní (3 roky) a objektivní(10 let). Po konzultaci s profesionály se dozvíme, která je použitelná. Zda je žaloba  možná. Spolku za ochranu Křeslic se jeví, že ano.

rm