Kauza křeslického Dozimetru

12.09.2022

Pochybuji, že je někdo, kdo by nevěděl, co tato veřejně propíraná kauza obnáší. Pomineme-li hlavní aktéry na čele s Hlubučekem, kteří se nezákonně obohacovali a skončili s obviněním a půjdou před soud, kauza zasáhla i patra nejvyšší politiky. A dámy i pánové v politice končí, dokonce musel odejít i šéf rozvědky. Jména v médiích naleznete, nebo už je dávno znáte.

Ukradli snad tito politici něco? Ne.

Napomáhali zločincům? Ne.

Nedodržovali snad nějaké zákony? Ne

Přesto se z politiky a funkcí museli poroučet, protože jejich styky se členy organizovaného zločinu jsou v politice nepřípustné.

A to je to, oč v Křeslicích běží

Členem Křeslického spolku (a zároveň zastupitelem OKOLO KŘESLIC) je statutární orgán Jan Halamka, a je uveden ve veřejném rejstříku. Neřešíme nějaké nezákonné obohacování, protože to není předmětem našeho zjišťování. 

Jan Halamka na rozdíl od politiků, kteří se již museli z veřejného života poroučet, podle našeho právního názoru a zjištění porušuje platné zákony. Abychom měli jistotu, že mu nekřivdíme, že je to skutečně tak, obrátili jsme se na Polici ČR s dotazem a jejich odpověď již dnes máme s tím, že další vyšetřování probíhá. Pan Halamka na porušování zákona žádný generální pardon nemá. (Č. j. CPR-26911-7/ČJ-2022-930001 ze dne 6.září 2022).

Dopis na Policii ČR, který jsme odeslali si můžete pod tímto článkem přečíst i s uvedením zákonných ustanovení, která Halamka podle veřejných zdrojů nedodržuje.

Ve veřejné funkci se neznalost zákona neodpouští. Je politik, který prokazatelně porušoval zákony obětí, když jeho porušování zákonů vyjde najevo? 

A ještě, prosím, neužívejte laciný argument, že nikdo nic neukradl a že jde o marginálii. Zákon je postavený obecně. Může se stát, že zítra v zastupitelstvu Křeslic bude sedět pět členů, utajených akcionářů velkého developera, a bez toho, že by nahlásili svůj střet zájmů, schválí výstavbu paneláků za Vaším domem. Jde o stejné porušení zákona, jenom s výrazně horšími dopady. Proto je zákon koncipován tak, aby k těmto excesům nemohlo docházet. Zákon chrání především zájmy občanů, tedy nás všech.

Výbor našeho spolku je názoru, že stejně jako "dozimetroví" politici do politiky nepatří, stejně tak do ní nepatří ti, co zákony porušují. Neznalost zákona neomlouvá, ale u člověka s právním vzděláním (pan Halamka je magistrem práv) už vůbec ne. A prosím položte si otázku kdo nese odpovědnost za problém? Ten kdo jej způsobil, nebo ten kdo ho chtěl v tichosti řešit.

Je to na Vašem uvážení, Vážení voliči, jaké skutečně chcete mít v Křeslicích zastupitele?


ODESLANÝ DOPIS ZDE:

ŘEDITELSTVÍ SLUŽBY CIZINECKÉ POLICIE

Oddělení vnitřní kontroly

Olšanská 2, Praha 3 - Žižkov, PSČ 13051

ID datové schránky ybndqw9

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V Praze dne: 22 .srpna 2022

Vaše Č. j. CPR-26911-3/ČJ-2022-930001 ze dne 19. srpna 2022

Věc: Doplnění k podnětu - resp. upřesnění

Náš Spolek za ochranu Křeslic obdržel postupně vyrozumění od policejních orgánů o našem podání a poslední - viz výše uvedené čj. - nás vede k tomu, že pokládáme za podstatné znovu připomenout naši otázku. My se neptáme na "údajný střetu zájmů ve věci poskytování finančních prostředků", protože ten prokazatelně existuje, pokud zastupitel spoluschvaluje finanční částky pro subjekt (zde jde právnickou osobu), se kterým je výrazně spojen.

Náš Spolek za ochranu Křeslic se ptá, zda má člen policejního sboru ČR tzv. "generální pardon", tedy, že nemusí před hlasováním zastupitelstva oznamovat svůj možný střet zájmů. V zákoně č. 273/2008 Sb. se nám toto nepodařilo dohledat. Takové oznámení navíc musí být v zápise vždy uvedeno.

Zákon o střetu zájmů ukládá (1) a podpůrně také zákon o obcích dále stanoví preventivní nástroj (2), tedy že je povinností zastupitele před hlasováním oznámit svůj možný střet zájmů. Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat. Nic takového, jak dokládají poslední veřejně dostupné zápisy z MČ Křeslice, se před hlasováním MČ Křeslice nekonalo.

(1) § 8 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a § 23 odst. 1 písm. a) zákona o střetu zájmů
(2) § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Na základě veřejně dostupné informace z MČ Křeslice (3) a (4), potvrzené v médiích pod názvem: "Hlubuček v malém? Politik odhlasoval peníze spolku, jehož je sám předsedou. "Nic jsem z toho neměl!" vysvětlil" (5) ze dne 9. srpna 2022 konstatujeme, že Křeslický spolek se stal opakovaným příjemcem finančních částek, které byly udělené a schválené zastupitelstvem MČ Křeslice - Praha 10. Ale podmínky zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcíchdle našeho poznání splněny nebyly.

(3) zdroj:https://m.kreslice.cz/assets/File.ashx?id_org=80162&id_dokumenty=2369

(4) zdroj:https://m.kreslice.cz/assets/File.ashx?id_org=80162&id_dokumenty=2413

(5) zdroj:https://www.prahain.cz/politika/hlubucek-v-malem-politik-odhlasoval-penize-spolku-jehoz-je-sam-predsedou-nic-jsem-z-toho-nemel-vysvetlil-7786.html

Znovu proto uvádíme na pravou míru:

Právnická osoba poskytující finanční částky za rozhodné období:

Městská část Praha-Křeslice, Štychova 2/34 - Křeslice, PSČ 104 00 Praha 114

Právnická osoba jako příjemce finanční částky za rozhodné období:

Křeslický spolek, Ke kovárně 11/6, Křeslice, PSČ 104 00 Praha 10, IČ 07440626

Z devíti zastupitelů MČ Křeslice jsou čtyři zastupitelé i členy Křeslického spolku (IČ 07440626)včetně jeho předsedy, policejního kapitána Jana Halamky.

Křeslický spolek - předseda:Mgr. JAN HALAMKA, Ke kovárně 11/6, Křeslice, 104 00 Praha 10. Den vzniku funkce: 10. října 2018

Zdroj: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=1028662&typ=UPLNY

Cílem dotazu naše Spolku za ochranu Křeslic je zjistit, proč příslušník policejního sboru není povinen plnit podmínky zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Jaká zákonná ustavení jej této povinnosti zbavila se nám totiž nepodařilo dohledat.

Kpt. Jan Halamka bude znovu kandidovat do zastupitelstva MČ Křeslice, (sdružení nezávislých kandidátů OKOLO KŘESLIC) a my bychom rádi měli jistotu, že jeho dosavadní postup při dosavadním výkonu funkce zastupitele byl v souladu s platnými zákony. Nechceme se nepatřičnou veřejnou kritikou dotknout ani jeho práce ani jeho osobnosti.

Uvítáme v této věci zjištění a příp. poučení o výjimce na naší datové schránce. Omlouváme se za přidělanou práci.

S úctou a poděkováním

předseda Spolku za ochranu Křeslic

Mgr. Ing. Rudolf Mládek LL.M., MIM v.r.

Kontaktní adresa Spolku za ochranu Křeslic:

Mátová 202/35
104 00 Praha 10
adresa datové schránky ID : cvpfrtq