K dotazům na EIA pro ČEPS a.s.    O vydání stavebního povolení je již zažádáno!!

20.01.2022

Naši milí čtenáři. 

V minulém článku jsme uvedli, že náš Spolek za ochranu Křeslic má jiné informace o EIA pro ČEPS a.s.(Posuzování vlivů na životní prostředí), jejíž získání je nezbytnou podmínkou pro Opatření obecné povahy a následné stavební povolení. K dotazům, protože jích je více, sdělujeme následující: Podle nás má ČEPS a.s. EIA platnou a získal proto všechna povolení.

Teď trochu toho právnického jazyka. První udělení ČEPS a.s. získal dne 10. 8. 2014 (sp.zn. čj. Č.j.: 49741/ENV/14) od Ministerstva životního prostředí ČR. Toto povolení platilo 5 let. V roce 2015 došlo k novelizaci zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. A to zákonem č. 39/2015 Sb.který stavebníkovi určil povinnost žádat o vydání ověřujícího stanoviska MŽP ČR, což ČEPS a.s. dne 28.7.2016 pod číslem 24401/2016/SK také učinil. Na základě této žádosti MŽP ČR vydalo dne 5. prosince 2016 pod sp.zn. 51928/ENV/16 SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO na základě článku II bodu 1. přechodných ustanovení zákona č. 39/2015 Sb. k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydanému dle zákona dne 10. 8. 2014 pod č.j. 49741/ENV/14. V konečném dopadu to podle našeho spolku znamená, že ČEPS a.s. se mohl řídit dalšími ustanoveními zákona č.39/2015 Sb.

A tento zákon § 9a odst. 3) říká: Stanovisko je podkladem pro vydání rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů. Stanovisko předkládá oznamovatel v žádosti jako jeden z podkladů pro navazující řízení podle těchto předpisů. Platnost stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání. Platnost stanoviska může být na žádost oznamovatele prodloužena o dalších 5 let, a to i opakovaně, pokud oznamovatel písemně prokáže, že nedošlo k podstatným změnám realizace záměru, podmínek v dotčeném území, k novým znalostem souvisejícím s věcným obsahem dokumentace a vývoji nových technologií využitelných v záměru.

Jak je vidět, získat prodloužení platnosti EIA z roku 2014 bylo dále pro ČESP a.s. hračkou. Ostatně se na ni odvolával zástupce ČEPS invest a.s. v písemném vyjádření 23.8.2021 a ani Nejvyšší správní soud ČR ve svém přezkumu žaloby dne 23.11.2021 neshledal, že by EIA vydaná pro ČEPS a.s. pozbyla platnosti. Ostatně opatření obecné povahy č. 8/2019 hl. m. Prahy bylo vydáno. Platnost EIA ČEPS a.s. našemu členu osobně potvrdil pracovník ČEPS a.s. pan Tomáš Svoboda dne 19.1.2022 a zároveň uvedl, že k získání stavebního povolení nestojí ČEPS a.s. nic v cestě. O to si ČEPS a.s. již požádal a v lhůtě cca 1/2 roku bude vydáno. SE VŠEMI DOPADY V ULICI MÁTOVÁ, JAK JSME PŘEDEM AVIZOVALI.

A stavební povolení vydává, podle našich zjištění Ministerstvo obchodu a průmyslu ČR, které vykonává v ČEPS a.s. výkon 100% akcionáře za stát ČR resp. za ČEZ. Takže akcionář si sám sobě udělí stavební povolení?

No nekupte to za ty peníze, že?

Náš spolek ale požádal ministryni MŽP ČR (paní Ing. Bc. Hubáčková), aby okolnosti podkladů pro EIA z roku 2014 prověřila, pokud shledá, že důvody naší žádosti k podnětu byly oprávněné. Zda nám vyhoví se ukáže. Pouze toto by mohlo vydání stavebního povolení zbrzdit. A ČEPS a.s. by musel ty obludné stožáry nechat posoudit řádně, což dle nás se nestalo. Ale všichni se můžeme mýlit. Zbrzdit stavební povolení by mohla také žaloba občanů z Mátové, kterým ochranné pásmo VN zasáhne věcným břemenem do nezatížených pozemků, ale ti prý byli ujištěni, že se tak nestane. Naše měření na místě jsou jiná, stejně tak naše poznatky, ale vyčkáme.

rm