K debatě o územním rozhodnutí, které údajně  zabrání získat stavební povolení ČEPS a.s.

25.01.2022

Možná to tak bude, ale v našem spolku si myslíme něco jiného. Odcitujeme z odborné literatury Prof.JUDr.Petra Průchy, CSc., ve které se říká (1)

Stavební zákon s formou opatření obecné povahy výslovně počítá pro:

  • - zásady územního rozvoje,

  • - územní plán,

  • - regulační plán,

  • - vymezení zastavěného území a - územní opatření,

jako nástroje územního plánování. Za zvláště zřetele hodné je v tomto směru třeba nepochybně označit a považovat využití opatření obecné povahy podle správního řádu. Územní plán nahrazuje v řešené ploše ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí. K tomu MMR ČR doplňuje, že územní plán a jeho změny se neschvalují, ale vydávají formou opatření obecné povahy. (2)

A zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) stanovuje v § 59 pro vymezení zastavěného území (3):

(1) Není-li vydán územní plán, může obec rozhodnout o pořízení vymezení zastavěného území svým obecním úřadem (§ 6 odst. 2) nebo požádat o pořízení vymezení zastavěného území úřad územního plánování, kterému zároveň předá kopii katastrální mapy příslušného území a kopii mapy s vyznačeným intravilánem, pokud není intravilán vyznačen v katastrální mapě.

(2) Zastavěné území se vymezuje podle § 58 odst. 1 a 2 a vydává se formou opatření obecné povahy

Zásady územního rozvoje obsahují opatření obecné povahy i pro plán ČEPSu, neboť bylo vydáno opatření obecné povahy č. 8/2019 hl. m. Prahy, které v řešené ploše nahrazuje ve schváleném rozsahu územní rozhodnutí a je závazné.

Potřebuje tedy ČEPS s.s. samostatné územní rozhodnutí pro stavební povolení? Podle nás nikoliv. A přiznejme si, že v ČEPSu žádní naivkové a amatéři nesedí.

Sluší se připomenout, že pro vydání opatření obecné povahy jsou platné zásady a to: zásada legality, proporcionality, zákazu zneužití správního uvážení, ochrany dobré víry a oprávněných zájmů, v souladu s veřejným zájmem, subsidiarity, legitimního očekávání, materiální pravdy, procesní rovnosti a nestrannosti postupů správních orgánů, zásada veřejné správy jako služby a ochrany práv dotčených osob, spolupráce správních orgánů a souladnosti postupů a též zásada rychlosti a hospodárnosti postupů.

Nestavěli snad občané v ulici Mátová, Ibišková a jinde v dobré víře ochrany svých zájmů?

A kdo a kdy je chránil?


Zdroje:

1 https://1url.cz/pK5K1

2 https://1url.cz/rK5KJ

3 Zákon č. 283/2021 Sb. stavební zákon bude účinný až od 01.07. 2023