HLUK? HLUK! Co udělají nové stožáry ČEPSu v Křeslicích?

27.01.2022

Autorizovaný odborník RNDr. Alexander Skácel, CSc., se kterým jsme hovořili nám sdělil, že sice vyšší stožáry snižují elektromagnetické pole, ale hluk se samozřejmě zvýší. U stožárů VVN 400 kV by podle jeho názoru taková studie měla být provedena, zvláště, jsou-li stožáry v blízkosti obytných domů. Obvykle se takové, jak plánuje ČEPS a.s. pro KŘESLICE, staví v polích, nikoliv v obytných částech.

Pan doktor Skácel, který několikráte prováděl autorizované posouzení vlivů na veřejné zdraví k otázce Křeslic uvedl, již dříve jím publikované: Vedení velmi vysokého napětí (VVN) představuje trvalý prvek v obydlené a využívané krajině. Je známo, že obavy z působení objektů a provozu zařízení tohoto druhu jsou významně psychicky modifikovány. Jako takové představují chronický stresující faktor. Ten může působit jako zdroj obav z poškození zdraví i majetku. Zdroj obav je mnohdy příčinou rizikového chování a vyvolává i psychosomatické zdravotní vlivy.

Náš spolek proto nelenil a opět jsme poslali žádost, tentokráte na Hygienickou stanici hlavního města Prahy, která provádí státní zdravotní dozor v ochraně před hlukem a vibracemi v životním (mimopracovním) prostředí; řeší podněty obyvatel v oblasti životních (mimopracovních) podmínek (hluk, bydlení, ap.), a k tomu účelu provádí nebo zajišťuje provedení hodnocení zdravotních rizik.

Napsali jsme hygieně, cit: "Nedohledali jsme žádné hlukové posouzení v záměru, tedy tzv. bzučení drátů , zde dokonce šestinásobného vedení, přestože to bývá doprovázeno silným hlukem, obvykle s frekvencí 100 Hz a údajně existuje evropské doporučení, že by měly být osazovány ve vzdálenosti min. 100m od obytných domů (pro srovnání, výška extrémních stožárů VN bude asi stejná jako výška Petřínské rozhledny). Zde se domy budou nacházet prakticky na okraji (někde dokonce uvnitř) ochranného pásma, tedy cca 40m od vodičů."

Čekáme na vyjádření.

S poděkováním naší člence, která výbor spolku na hlukový problém upozornila.