Hezká slova nejsou omluvou pro neplnění zákonných povinností

21.03.2022

Nepochybně jste mnozí v Křeslicích zaznamenali prohlášení úřadujícího místostarosty pana Tomáše Páryse, který uvádí cit: "Zaměstnanci úřadu i všichni zastupitelé napříč uskupeními se mnou však zajistí chod Křeslic". 

Rádi bychom tomu věřili, ale dne 28. února 2022 jsme datovou schránkou zaslali MČ Křeslice Žádost o poskytnutí informací o právním jednání MČ Praha - Křeslice při aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím obsahující osm otázek, jejichž zodpovězení pokládáme za velmi důležité. Ačkoliv zákon ukládá povinnost odpovědět ve lhůtě do 15 dnů ode dne přijetí žádosti, neobdrželi jsme nic. Tuto lhůtu může úřad (povinný subjekt) prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní. O prodloužení i o jeho důvodech ale musí žadatele včas informovat. Tato lhůta uplynula 15. března 2022.

Ke dni zákonem stanovené lhůty jsme neobdrželi ani odpověď ani žádost o prodloužení lhůty. Takže budeme muset v prvním kroku podat proti postupu MČ Křeslice stížnost. To nás dost mrzí, protože tak si žádnou spolupráci asi nikdo nepředstavuje. Nic na věci samé nemění to, že velmi špatně pracující Trefný odstoupil a Tomáš Párys nastoupil, žádost se podává orgánu veřejné moci (nikoliv konkrétní osobě) a je lhostejné, kdo odpověď za OVM zpracuje.

Neviníme nikoho ze vzniklého stavu, ale opět to dokazuje, že cosi v Křeslicích nefunguje a to i v tak jednoduché věci. Skutečnost, že musíme psát stížnost a budeme při tomto přístupu končit asi žalobou na Městském soudu v Praze nebo i nějakým trestním oznámením je asi to poslední, jak bychom si život v Křeslicích představovali. Zatím to ale jinak nevypadá.

Takže kde je chyba? A kdo ji napraví? 

Pro doplnění můžeme uvést, že žádné ministerstvo ani státní úřad si nedovolil (!!!) neodpovědět našemu spolku na jeho dotaz ( a že jsme jich už poslali) v zákonem předepsané lhůtě.