Co čekáme v zápisu MČ Křeslice po jednání zastupitelů 20.4.2022

12.04.2022

Pokud MČ Křeslice chce opravdu něco pro občany Křeslic udělat, zápis z jednání by měl vypadat asi takto:

MČ Křeslice se usnesla, že v rámci nápravných opatření proti výstavbě stožárů VN a VVN stavebníků a to: hlavní stavba ČEPS a.s. a vedlejší stavba PRE distribuce a.s. podá žalobu u Městského správního soudu zároveň s požadavkem přezkumu vydané EIA, kterou vydalo MŽP ČR v Praze dne 10.8.2014 č.j.: 49741/ENV/14 pro záměr V415 Čechy Střed - Chodov - zdvojení stávajícího vedení 400 kV pro výše jmenované stavebníky. MČ Křeslice dojedná do 27.4.2022 plnou moc pro advokáta, který žalobu do 15.5.2022 zpracuje a podá u příslušného soudu. MČ Křeslice stanovuje, že maximální náklady této žaloby nesmí do prvního nařízeného jednání soudu přesáhnout částku 20 000,-Kč bez DPH.

Odůvodnění usnesení zastupitelstva MČ Křeslice:

Žaloba bude směřovat na opatření obecné povahy č. 60/2019 Sb. hl.m.Prahy (podepsáno primátorem Hřibem), protože MČ Křeslice nepodala proti němu připomínky v řádném termínu do 1 roku ode dne účinnosti. Opatření nabylo účinnosti dne 29.května 2019 a schvaluje jím tzv. AZUR3, tedy území rozhodnutí pro stavebníky ČEPS a.s. a PRE distribuce a.s.

Podstatou žaloby je skutečnost, že stavebníci jsou v tomto opatření obecné povahy č. 60/2019 Sb. vedeni odděleně, tady jako hlavní stavba (ČEPS a.s.) a vedlejší stavba (PRE distribuce a.s.), což by při znalosti PSP mohlo vést k domněnce, že tyto Pražské stavební předpisy budou splněny. Ve skutečnosti se ale jedná o jednu stavbu na jednom typu stožáru při zásadním nesplnění podmínek kogentně stanovených v PSP.

Podle soudního řádu správního je lhůta pro podání žaloby proti územně plánovací dokumentaci tři roky od nabytí její účinnosti.

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu pod č.j. 5 As 194/2014 - 36 vydal rozhodnutí, kterým lze tuto jinak propadnou lhůtu v určitých případech prolomit. Podle tohoto usnesení cit: "Soudní řád správní rozlišuje dva typy návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části. Prvním typem návrhu je návrh na soudní přezkum opatření obecné povahy, který může podat každý, kdo tvrdí, že byl na svých právech opatřením obecné povahy zkrácen, a to ve lhůtě stanovené v § 101b odst. 1 s. ř. s. Druhým typem je návrh na incidenční přezkum opatření obecné povahy dle § 101a odst. 1 věty druhé s.ř.s., který je oprávněn podat jen ten, kdo je současně oprávněn podat ve správním soudnictví žalobu nebo jiný návrh ve věci, ve které bylo opatření obecné povahy užito; tento návrh je třeba podat společně se žalobou proti rozhodnutí, nečinnosti nebo zásahu, tj. ve lhůtě pro společně podávanou žalobu, a to bez ohledu na lhůtu uvedenou v § 101b odst. 1 s.ř.s."

MČ Křeslice byla krácena na svých právech, protože PSP ukládá pro vedlejší stavbu vedení nikoliv na stožárech, ale zemním kolektorem a to již od roku 2016. Výjimka v roce 2019 pro stavebníka vedlejší stavby (PRE distribuce a.s.) vydána nebyla, její pozdější vydání v roce 2020 bylo vydáno stavebním úřadem, který k této výjimce nebyl oprávněn, neboť v této době to již spadalo do působnosti MPO ČR, navíc důvody této neoprávněné výjimky jsou liché.

Možná, že se náš Spolek za ochranu Křeslic tohoto zápisu nedočká. Pak ale musíme o žalobu usilovat vlastními prostředky a vlastní cestou.