Chcete vědět jakou mizérii představuje MŽP ČR? Frašku na demokratický stát

14.03.2022

V Rozhodnutí Č. j.: MZP/2022/010/424, Sp. zn.: ZN/MZP/2022/010/33, ze dne 10. března 2022 zaslaném z MŽP ČR  se mj, uvádí:

Záměr "V415 Čechy Střed - Chodov - zdvojení stávajícího vedení" byl podroben procesu posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Dne 10. srpna 2014 bylo k tomuto záměru vydáno stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí č.j.: 49741/ENV/14.

Žadatelem zmíněné dokumenty (především však samotná dokumentace EIA) sloužily ke zveřejnění a k připomínkování mj. ze strany dotčených orgánů, které chrání jednotlivé dotčené zájmy v oblasti ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.

Na základě dokumentace EIA i uvedených dokumentů a na základě vyjádření k nim uplatněných byl zpracován oponentní posudek o vlivech záměru na životní prostředí, který dokumentaci EIA ani zmíněné dokumenty rovněž nijak neschvaloval, nýbrž hodnotil.

Na základě dokumentace EIA včetně příloh, vyjádření k nim uplatněných i na základě oponentního posudku a veřejného projednání bylo následně vydáno výše citované stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí.

K tomu náš spolek: V souvislosti s výše uvedeným Rozhodnutím je asi všem jasné, že MŽP ČR nic neschvaluje (?!), ale kdosi si hodnotí a oni jenom zírají. Navíc MŽP ČR vzalo onen posudek jako Kánon pravdivosti a ostatní jej nezajímalo. My ovšemže zíráme také, takže neleníme. 

Na MŽP ČR jsme zaslali třístránkový dopis s mnoha "ošklivými" dotazy.  Nebudeme naše členy ani čtenáře unavovat právnickou hantýrkou dopisu, ale jedno je nesporné. Stanovisko orgánu veřejné moci, zde MČ Praha - Křeslice, (zpracováno bývalým starostou Zápotockým a jeho týmem) nemůže "hodnotit" a odmítnout jakýsi posudkář, ale odmítnou jej může pouze nadřízený orgán nebo soud. To je asi i laikovi jasné. Tak to ale na MŽP ČR nechodí... pro nás překvapivě a dle našeho názoru i v rozporu se zákonem č 500/2004 Sb. Správní řád ve znění pozdějších předpisů. 

O to více vystupuje do popředí jako mimořádně negativní  neúčast MČ Křeslice při veřejném projednávání EIA v roce 2014 (už za doby starosty Trefného), jak jsme v našich úvodních letácích vkládaných do schránek křeslických občanů v letošním roce už kritizovali. 

Uvidíme, jak se MŽP ČR bude dál vykrucovat z udělené EIA pro stavbu obludných stožárů ČEPS a.s. a PRE distribuce a.s., protože čím dál více se nám to jeví, že při udělení EIA a prodlužování její platnosti bylo porušeno tolik zákonů a nařízení, že tento dokument nemůže být vůbec platný.  A pokud to porušování bylo dokonce nedbalostní či úmyslné... každý se asi domyslí.

rm